به فروشگاه اینترنتی چرم نگار خوش آمدید .

نشان فروهر چیست؟

“فروهر” یا “نماد فرکیانی” و یا نام اصلی آن “فره وهر”  (Farahvahar)در اصل نام آریایی “روح” در زبان عربی است. بیش از چهار هزار و پانصد سال پیش، زمانی که تقریبا تمام اقوام کره ی زمین سرگرم بت پرستی بودند و تمام وجود انسان را فقط و فقط همین کالبد خاکی و فانی میدانستند، درست در همین زمان، آریاییان باستان اعتقاد داشتند انسان غیر از کالبد خاکی دارای روح بوده و پس از مرگ، این روح از بدن فانی جدا شده و به جای دیگری رفته و به زندگی اش ادامه میدهد، زرتشتیان این منزلگاه پس از مرگ روح را “اختران” می نامیدند.

نامی که آریایی ها برای آنچه که ما امروز بدان روح میگوییم انتخاب کرده بودند “فره وهر” بود، و قدمت ساخت نشان “فروهر” به بیش از چهار هزار سال پیش بازمی گردد و جالب اینجاست که اعتقاد آریاییان به وجود “فروهر” (روح) به پیش از زایش زرتشت بزرگوار باز میگردد و این خود جای بس افتخار است.

 

سنگ نگاره های شاهنشاهان هخامنشی در کاخهای پرسپولیس و سنگ نگاره های شاهنشاهان ساسانی همه حکایت از آن دارد.

 

به عقیده ی زرتشتیان، “فروهرها” هر ساله در ماه فروردین به زمین آمده و برکات آسمانی با خود می آوردند، و روز سیزدهم فروردین دوباره به آسمان برمیگشتند، پس آریایی ها شب آخرین چهارشنبه ی سال را به بالای تپه ها رفته و با روشن کردن آتش مراسم باشکوهی را برگزار میکردند و به استقبال “فره وهرها” میرفتند (چهارشنبه سوری)، سپس در روز سیزدهم فروردین برای بدرقه ی فروهرها به دشتها رفته و جشن برپا میکردند (سیزده بدر).

مفهوم نشان فروهر

۱- پیر سالخورده که نشان از ریش سفیدی و تجربه  و دانش بسیار دارد هموارهاستوار و با قامتی راست  و نیرومند ایستاده است.

 

۲- با سری پوشیده با کلاهی که سر کلاه شیارهایی به صورت ستیغ کوه ها داردو نشانه استواریست رو به سوی خاور ( شرق  ) که پرستش سوی زرتشتیان استایستاده و در حال نیایش است. خاور سوی بالا آمدن خورشید و نور و روشنی است.

 

۳- حلقه ای مهری در دست چپ دارد که به دل نزدیکتر است و او را در حال پیمان بستن با خدا نشان می دهد.

) ایرانیان نخستین مردمانی بودند که به ویژگی دست چپ و نزدیکی به دل پی بردند و سپس همین حلقه را رومیان و پس از آن جهانیان به عنوان حلقه پیمان نامزدی به انگشت دست چپ گذاشتند(

 

۴- بال های برافراشته دو دست پرنده را نشان می دهد که دارای ۳ ردیف بال است که با همه وجودش در حال پرواز است و نشان اندیشه و گفتار و کردار نیک است.انسان کامل باید با این ۳ ویژه گی همیشه در حال پرواز باشدو از فرو افتادن به کاستی ها و کژی ها بپرهیزد.

 

۵- حلقه ای که این مرد سالخورده در میان دارد ( دور کمر ) نشانه این جهان خاکی است که همه انسانها چاره ای جز گذر از آن ندارند و روزی این جهان رابدرود خواهند گفت(ایرانیان باستان از آن هنگام به گرد بودن زمین پی برده بودند ).

 

۶- دم پرنده که در زیر قرار دارد نشان دهنده اندیشه و گفتار و کردار بد است که یک انسان کامل باید آنرا به زیر اندازد.

 

۷- دو پای پرنده به شکل دو نوار حلقه ای نشان داده شده است که به چم ( معنای ) سپنته من ( نیروی خوب ) و انگره من ( نیروی بد ) دروجود انسان است.انسان کامل باید با اراده و اختیار ، سپنته من را برگزیند و با انگره مندر حال مبارزه باشد. حال می بینیم که پدران و نیاکان ما برای هر نماد و نگاره ای معنایی به این زیبایی داشتند و ما نباید بی تفاوت از کنارشان گذر کنیم.

 

 

 

 

   Faravahar or Farohar

        The faravahar is one of many vital symbols in the Zoroastrian religion.  Each part of the faravahar has a significant meaning.                                                                        

۱)The Faravahar’s face represents the  face of human being, and therefore shows a connection to mankind.                                                                                

۲) The faravahar has two wings, each of which has three main feathers.  The feathers indicate three things, “good reflections”, “good words”, and “good deeds.”

۳)The lower part also consists of three parts.  The meaning of these three feathers are opposite to that of the wings.  The represent “bad reflections,” “bad words,” and “bad deeds.”  This will bring misery and misfortune to humans.

۴) There are two loops on the Faravahar.  One on each side.  They represent “Sepanta Minu,” and “Ankareh Minu.”  The former is directed toward the face and the latter is located at the back.  It indicates to us that we must look forward for the good in life, and turn away from the bad.

۵) There is a circle in the middle of the Faravahar’s trunk.  This symbol indicates that our spirit is in a way endless, having neither a beginning, nor an end.

۶) One of the hands on the Faravahar points upwards, showing that we have to struggle to prosper.

۷) The other hand holds a ring.  Some interpreters consider that it is perceived as the ring of covenant. This ring represents loyalty and faithfulness.

دیدگاه ها (0)

هیچ نظری وجود ندارد

    اینستاگرام
    تماس با ما